ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo
Crop/EnterpriseThrust Area
Rice, Cotton and Wheat
 • Promotion of conservation agriculture
 • Integrated Pest Management
 • Crop Residue Management
 • Diversification in farming
 • Integrated nutrient management
 • Integrated Disease management
 • Integrated weed management
Rice
 • Promotion of Resource conservation technologies
Livestock
 • Diversification in Livestock Farming
 • Promotion of Integrated Farming System
 • Use of ICT application in Transfer of Agriculture and Livestock Technologies
 • Integrated approaches for enhancing productivity and reproductivity of livestock
Poultry
 • Promotion of backyard poultry farming.
Goat
 • Breed improvement of goats with high genetic potential buck.
Piggery
 • Popularization of balance feeding
Fish farming
 • Promotion of Composite Fish Culture and Integrated Fish Farming.
Ornamental fisheries
 • Promotion of ornamental fish culture
Milk , meat and Agricultural produce
 • Promotion of Value Addition
Farm women
 • Drudgery reduction & Women Empowerment
Rural youth
 • Vocational and skill oriented trainings for promotion of self employment
Mushroom Cultivation
 • Promotion of mushroom cultivation as new Entrepreneurship among farmers
Kinnow, Guava and Ber
 • Promotion fruit cultivation viz. Kinnow, Guava and Ber
Vegetables crop
 • Promotion of protected cultivation under vegetable crops
 • Supply of quality planting materials.
Scroll to Top