ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

Availability of technology products:

The following technological inputs available at KVK, Barnala  

  1. Seed of different crops
  2. Vegetable kits produced by PAU
  3. Saplings of vegetables
  4. Area specific  Mineral mixture for dairy animals
  5. Mineral mixture for pigs
  6. UROMIN Lick
  7. Bypass fat

                                                                        

Scroll to Top