ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo
  • The main mandate of the KVK is assessment, refinement & demonstration of technologies/products that will enable the rural farmer to diversify the agricultural practices so that there is economical viability of the farming system as entrepreneurship as well as conservation and proper utilization of the natural resources of the area.  The Kendra is trying to develop the Integrating models of agriculture with allied sectors for economic viability of these systems for the farmers.
  • The main objectives of the Krishi Vigyan Kendra, Handiaya, Barnala includes: 
  • Assessment and refinement of technologies through On-farm testing(OFT) under micro climatic and farming situation of the district at farmers field
  • Organize Frontline Demonstrations to establish production potential of technologies on the farmers’ fields,
  • Training of farmers to update their knowledge and skills in modern agricultural technologies,
  • Training of extension personnel to orient them in the frontier areas of technology development, 
  • To work as resource and knowledge centre of agricultural technology for supporting initiatives of public, private and voluntary sector for improving the agricultural economy of the district.
  • To impart the technology transfer effectively, the KVK has developed close linkages with Department of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Department of Fisheries, Department of Soils, Department of Horticulture, and other line departments, Non-Government and voluntary agencies in the district in particular and at State and national level in general.
  • Regularly field visits and guidance to farmers.
Scroll to Top