ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

KVK Administrative Building

KVK, Barnala having all  highly qualified and  experienced faculty, training  facilities, audio-visual aids and having repository of literature in the form of books, magazine , pamphlets and leaflets and provide to the farmers. In addition to this a room has developed as knowledge centre for displaying all the technologies related to Agriculture and animal husbandry in the form of Charts, models etc. A library has contain the books, Journals and monthly magazines related to agriculture, horticulture, animal husbandry and fisheries are always available for the farmers and scientist for updation of their knowledge.  KVK Barnala has also created whatsapp group through which various information shared with farmers and also sending text messages through M-kisan portal. The KVK is consisting most of the demonstration units in its premises to cater the practical oriented trainings farmers comprising.

Scroll to Top