ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

Name

:

Prem Singh

Mobile No.

:

90232-57851

Farmers Name & Address  

:

V.P.O.- Kale Ke

Block: Barnala

District:Barnala

Background Information    

:

Mr. Singh has 3 acre of his hereditary land and before 2015 he was totally dependent on traditional cultivation system Rice-Wheat.

Technology Adopted

:

·      In year 2015, he received training on Bee-keeping and he starts with 2 bee boxes

·      In year 2018, he received training on vermicomposting and in year 2019 he started vermi-compost unit at its farmer field.

Institutional Involvement  

:

·       Organization of vocational training programmes

·       Regular field visits and guidance from KVK.

Success Point 

:

1.      After getting training he now has 3 different units i.e. Agriculture, Bee-keeping, Vermi-composting.

2.      He has now 15 bee boxes

3.      80 x 40 feet vermicompost unit

4.      The introduction of bee keeping and vermicompost unit has improved his financial status.

5.      He is now selling Honey from bee boxes.

6.      From vermi-compost he is selling different products such as:

7.      Vermicompost, Vermiwash and earthworms.

Scroll to Top