ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

Complete utilization of resources by fish cum poultry farming

Name

S. Manjeet Singh

Village

Alkara

Block & District

Barnala

Area under fish farming

2.5 Acre

Mobile No.

98723-51987

KVK intervention

Technical guidance, Field visits

Description of Unit

* S. Manjeet Singh is doing fish cum poultry farming with fish-pond in 2.5 acre and poultry shed constructed over fish pond.

* Rearing fish in 2.5 acre pond with 1000 poultry birds of White leghorn.

* He used to provide feed to birds daily @100-110 g per bird and rearing fish totally on the poultry droppings.

* He used to maintain water quality with four paddle wheel aerator, using KMnO4 as disinfectant and has applied fine nylon thread netting for prevention from predatory birds.

* Grown vegetables and fruits over and near pond dykes.

Scroll to Top